Team onderwijs

Het onderwijsteam van IKC Het Veer bestaat uit ruim vijfentwintig groepsleerkrachten. Deze full- en parttimers zijn het draaiende middelpunt van de school. Zij zijn verantwoordelijk voor een groep en/of andere taken en functies. Voor u als ouders zijn zij ook het eerste aanspreekpunt bij vragen, aan- en/of opmerkingen.

Managementteam

De directeur, de unitleider, de bouwcoördinatoren en de intern begeleider vormen samen het managementteam. Het managementteam ondersteunt en begeleidt de groepsleerkrachten bij hun werkzaamheden en zet de kaders uit voor het beleid en de onderwijskundige ontwikkelingen. De directeur is eindverantwoordelijk ten aanzien van de totale schoolorganisatie en draagt zorg voor het personeelsbeleid, de kwaliteit van het onderwijs, een veilig klimaat binnen de school en het beheer van het gebouw.

Bouwcoördinatoren

De onder-, midden- en bovenbouwcoördinator geven sturing aan activiteiten in de verschillende bouwen en zijn mede verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkelingen.

Intern begeleider

De intern begeleider, Dian te Witt,  heeft binnen de school de verantwoordelijkheid voor de leerlingenzorg. Alle groepen worden door middel van groepsplannen en groepsoverzichten in kaart gebracht evenals de specifieke onderwijsbehoefte van de leerlingen om te komen tot passend onderwijs voor alle leerlingen. Deze worden gemaakt door de leerkrachten en besproken tijdens een groepsbespreking met de intern begeleider. Hierna volgen eventuele aanpassingen of een vervolggesprek in de vorm van een leerlingbespreking.
Wanneer er zich stagnaties voordoen in het leerproces van een leerling zal de school eerst zelf proberen hier oplossingen voor te vinden, waarbij ouders uiteraard nauw betrokken zullen worden. Als het nodig is om een leerling verder te testen of te onderzoeken kan eventuele hulp van externen aangevraagd worden.

Leerkrachten