Medezeggenschapsraad (MR)

Elke school heeft verplicht een medezeggenschapsraad (MR).
Een belangrijke taak voor een MR is het onderling overleg in school tussen ouders, leerlingen en personeel te bevorderen. De MR van "Het Veer" wordt gevormd door 3 ouders en 3 leerkrachten. De leden zijn gekozen door de achterban, die zij vertegenwoordigen.

De MR van "IKC Het Veer" is een enthousiaste club mensen, die zich inzet voor het goed functioneren van de school (kwaliteit onderwijs, welzijn leerlingen, personeel, organisatie en communicatie). Hierover spreken zij met de directie (in de wet wordt dit het bevoegd gezag genoemd) en met de verschillende achterbannen (ouders en personeel).

Oudergeleding
- Sabine Noppen(voorzitter)
- Henri van de Geest
- Carolien van de Bovenkamp

Personeelsgeleding
- Shirley Volman
- Maaike Senhorst
- Annelies van Bokhorst

 

Wat doet de MR?

Over sommige onderwerpen adviseert de medezeggenschapsraad en er zijn ook zaken waarin de medezeggenschapsraad een zwaardere stem heeft via zijn instemmingsrecht. Deze rechten zijn in de WMS vastgelegd.

  • Instemmingsrecht betekent dat de directie pas een besluit over onderwerpen mag nemen en tot uitvoering mag brengen als de MR het met dat besluit eens is. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om: vaststelling of wijziging van het schoolplan, vaststelling van de schoolgids of vaststelling of wijziging van de regels op het gebied van arbeidsomstandigheden, ouderbijdrage, vakantierooster enz.
  • Adviesrecht betekent dat de directie een besluit over bepaalde onderwerpen kan nemen ook als de MR negatief advies uitbrengt. Adviesrecht is dus wat minder vergaand dan instemmingsrecht. Adviseert de MR negatief over een voorstel dan moet de uitvoering hiervan zes weken worden opgeschoven. Neemt de directie het negatieve advies niet over dan kan de MR naar de geschillencommissie gaan. Bij adviesrecht gaat het onder andere om: inkrimping, beëindiging of uitbreiding van de werkzaamheden op de school, aanstelling en ontslag van de directie of aansluiting bij een geschillencommissie.

Ook als u niet in de medezeggenschapsraad zitting heeft, mag u als ouder de vergaderingen van de MR bijwonen. Tijdens elke vergadering is er een stoel beschikbaar voor een ouder en een stoel voor een personeelslid. De vergaderingen zijn in principe openbaar. Een uitzondering is wanneer er gesproken wordt over onderwerpen waarvan de aard met zich meebrengt dat ze vertrouwelijk dienen te worden behandeld.

De MR is ook per mail bereikbaar: mr.hetveer@liemersnovum.nl